Over 60 prosent av alle sysselsatte jobber i uformell sektor. Foto: ILO / Wayne S. Grazio

Verden sliter med å oppnå målet om anstendig arbeid for alle, viser en ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO viser en verden som sliter med å oppnå målet om anstendig arbeid for alle.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) gir ut en rapport hvert år som viser trendene i arbeidslivet globalt. Årets rapport er basert på innhentede data for 2018.

Her er rapporten: World Employment Social Outlook Trends 2019.

To milliarder arbeider i uformell sektor

ILO-rapporten viser at to milliarder arbeidere var sysselsatt i uformell sektor i 2018, noe som utgjør 61 prosent av den globale arbeidsstyrken.

Uformell sektor kan defineres som den delen av arbeidslivet som ikke overvåkes av myndigheter, en sektor som opererer papirløst og som ikke regnes med i noe bruttonasjonalprodukt (BNP). Uformell sektor blir ofte forbundet med utviklingsland, men finnes en uformell sektor i alle land.

Fraværet av anstendig lønn og arbeidsforhold med svake rettigheter gjør at sysselsetting ikke nødvendigvis bidrar til å løfte folk ut av fattigdom. Tall for lav- og mellominntektsland i 2018 viser at over 25 prosent av de sysselsatte levde i fattigdom.

Til tross for at arbeidsledighetsraten globalt har gått ned, var det hele 172 millioner mennesker som var arbeidsledige i 2018. Antallet arbeidsledige er forventet å stige til 174 millioner innen år 2020, som et resultat av en økning i arbeidsstyrken globalt.

Fortsatt stort gap mellom kjønnene i arbeidslivet

ILO-rapporten viser at i 2018 var omlag 60 prosent av de 3,5 milliarder arbeiderne i den globale arbeidsstyrken menn. Samtidig er det er en større andel kvinner i den uformelle økonomien.

Siden 2003 har utviklingen mot likestilt deltakelse i arbeidsmarkedet stagnert. Mangelen på likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet viser seg blant annet i at det er mye mer sannsynlig for kvinner å jobbe deltid enn menn. En betydelig andel kvinner sier de hadde foretrukket flere timer med sysselsetting.

Kampen for anstendig arbeid må styrkes

FNs bærekraftsmål 8 handler blant annet om anstendig arbeid for alle. ILO-rapporten hevder at for at verden skal klare å nå bærekraftsmål 8 må innsatsen styrkes betraktelig.

Verden er fortsatt langt unna å realisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. De fleste land sliter også med å gi like god beskyttelse til arbeidsmigranter som ikke-migranter mot helseskader på arbeidsplassen.

f7.no -> adds
tabola