Statens bulldoser

0
109

Statens veivesen har utredet alternativer for veiforbindelse mellom Horten og Moss.  Spørsmålet er over eller under og hvor skal forbindelsen treffe land på Moss siden. Forslaget om Jeløya har skapt et lokalt opprør og en aksjonsgruppe er startet.

Det er nesten ingen som er imot en veiforbindelse mellom Horten og Moss. Problemene for Oslo med gjennomgangstrafikk og tungtransport er innlysende og spørsmålet er hvordan dette kan gjøres med minst mulig inngripen for miljø og folk.

Statens veivesen er en mektig instans som ofte ikke er i harmoni med resten av befolkningen. Ofte i forbindelse med planlegging av nye traseer virker det som om det går sport i å bevege seg innom flest mulig naturperler og kulturlandskap og dermed fyre opp lokalt engasjement som historisk sett har blitt feid av banen.

Politikere og sentrale myndigheter er ofte langt unna steder hvor utbygning skal skje og lener seg derfor nesten utelukkende på de råd som gis fra egen etat. Resultatet er flere titalls miljø- og menneskefiendtlige utbygginger over hele landet.

Noen få historiske eksempler

Da Kong Olav i sin tid åpnet motorveien gjennom Drammen sa han; «Drammen er en by man kjører igjennom» og slik ble det. Motorveien som sammen med jernbane skygger for byens tilgang til sjøen og deler Drammen i to.  Langs E18 har du en rekke eksempler som for eksempel strandtrasé for 4 felts vei i Sandvika og Oslo. E6 gjennom Sarpsborg er heller ikke en fryd for øyet. Det er gigantprosjekter, bruer og tunneler som med fordel kunne trengt bedre løsninger.

Heldigvis er det ikke så ille lenger, tror vi, men fortsatt er det en kamp mellom natur og vei, og mellom lokale interesser og sentrale myndigheter. Slik er også tilfelle med Halden-Moss utredningen hvor forslagene er mellom bru og tunell og hvor de på Moss sin side er meget misfornøyd med at tunellen, hvis det blir noe av, kommer opp på verneverdige Jeløya. Brualternativet blir 3 ganger så dyrt som tunnel, likevel ser det ut til å være statens veivesen sin favoritt.

I historisk perspektiv er det mange eksempler på at vei har vunnet over alle andre argumenter.  Forslagene representerer fortsatt et gammeldags tankesett.

For at Jeløya og Moss ikke skal lide samme skjebne som tidligere utbygninger har det satt i gang et lokalt engasjement. Vi snakket med Jørn Roald Wille fra aksjonsgruppen «nei til fjordkryssing via Jeløy». Deres engasjement kom etter at statens veivesen seriøst vurderer at en bru med en firefelts motorvei fra Horten skal anløpe de vernede områdene på Jeløya i Moss.  Det er en høringsrunde nå og aksjonsgruppen samler støtte hos lokalbefolkning og politikere. Så langt er resultatet et rungende lokalt nei til bru og et rungende nei til landgang på Jeløy.

Jørn Roald Willie sier: «Vi er imot et alternativ som innebærer at vernede områder på Jeløy blir skadet og ønsker derfor landgang i Moss i eksisterende infrastruktur».

Jørn Roald Willie fra aksjonsgruppen «nei til fjordkryssing via Jeløy»
Jørn Roald Willie fra aksjonsgruppen «nei til fjordkryssing via Jeløy»

 

Statens veivesen har brukt tid og penger på å utrede alternativer som innebærer at vernede områder blir ødelagt. For at slike alternativer skal kunne gjennomføres må vernet oppheves av stortinget.

Aksjonsgruppen har klart å innhente støtte fra mange politiske partier. Aksjonsgruppen er glad for at lokalpolitikere med ordfører Tage Pettersen i spissen har bidratt til å løfte et lokalt problem opp på den nasjonalpolitiske agendaen.

Moss by ønsker ikke å være transitt for tungtransporten noe som er tilfelle i dag med sentralt plassert ferjetrafikk. Aksjonsgruppen sitt forslag er å strekke en tunnel fra E18 i vest til E6 i øst, Dette vil frigjøre mye verdifullt areal og skape vesentlig mindre trafikk, støy og miljøproblemer for byen.

Ordfører i Moss Tage Pettersen (H) opplever at de fleste ønsker å knytte byen sammen på en annen måte enn dagens fergeløsning. Han mener også det er rom for å finne frem til gode løsningen innen det utredningsarbeidet som nå danner grunnlaget for en høringsrunde.

«Jeg håper vi kan snu debatten til å ikke snakke om hva vi er imot, men hva vi er for» Bystyret i Moss vil i februar behandle sitt svar i høringsnotatet og invitere til folkemøte i forkant. Dette for å gi et best mulig og mest enhetlig svar på hva Moss ønsker» sier Moss Tage Pettersen videre.

Hvis utredningen fortsetter etter dette vil det ta mange år før et eventuelt arbeid begynner. Det er langt frem og fortsatt mange muligheter for å påvirke både prosess og løsning. Arbeidet kan i tidligst starte om 10 år.

tabola

No posts to display