Økt bekymring hos næringslivet i Østfold

0
13
Mer enn 1 av 3 små og mellomstore bedrifter i Østfold tror på redusert resultat i 2023. Her fra Sannesund i Sarpsborg. (Fotograf Thomas Andersen)

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) ser på fremtiden med større bekymring. I Østfold er denne trenden enda litt tydeligere enn i landet som helhet. Ved inngangen til 2022 svarte kun 5 prosent av bedriftslederne i fylket at de trodde på reduserte resultater. Ett år etter har tallet økt til 35 prosent. Likevel er det lyspunkter, spesielt i synet på viktigheten av bærekraft og digitalisering.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO spør i det årlige SMB-barometeret  1200 små og mellomstore bedrifter over hele landet om deres markedsutsikter, bærekraftsarbeid og digitalisering. Undersøkelsen har tall ned på fylkesnivå, også for Østfold og Søndre Follo.

– Vi er positivt overrasket over hvordan bedriftsledere evner å tilpasse seg forholdene. De tar grep for å stabilisere og sikre driften. Det bidrar til å trygge både arbeidstakere og lokalsamfunnene våre, sier partner Klaus Hansen i BDO Østfold.

Selv om mer enn 1 av 3 bedrifter forventer et svakere resultat i år, er det kun 1 av 10 som frykter å måtte redusere antall ansatte. Samtidig er det 7 prosent som tror eller er usikre på om virksomheten deres kan gå konkurs.

Økte energipriser viktigste hinder for vekst i Østfold 

Økte energipriser oppleves som et hinder for positiv vekst av hele 75 prosent av SMB-virksomhetene i Østfold. Rett bak følger økte kostnader på øvrige innsatsfaktorer. Over halvparten svarer også at redusert etterspørsel og usikkerhet rundt rammevilkår (skatter, avgifter og reguleringer) oppleves som hinder for utviklingen.

Usikkerhet rundt rammevilkår har økt markant fra i fjor, da 38 prosent oppga det samme. 1 av 3 trekker også frem omfattende rapporteringskrav som et hinder for vekst i 2023. 

– Forutsigbarhet er nødvendig for effektiv drift og videre vekst, og i vanskelige perioder er det spesielt viktig. Hyppige og uventede endringer i rammevilkår er ødeleggende, forklarer Hansen.

Økt frykt for negativ omsetningsutvikling

I fjor så vi at de aller fleste var optimistiske med tanke på omsetningsutviklingen de neste årene. I år er denne optimismen snudd til pessimisme:

Antall SMB-bedrifter i Østfold som forventer en økning i omsetning i 2023 er halvert siden i fjor, og mindre enn 1 av 4 ledere som har svart på undersøkelsen tror på vekst i bedriftens inntekter. Det er kun 16 prosent som forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene, et tall som også er mer enn halvert siden i fjor. 

Mindre bærekraftstiltak i trange tider

SMB-barometeret 2023 gir grunnlag for både optimisme og bekymring for bærekraftig utvikling i små og mellomstore bedrifter i Norge. Optimisme, fordi flere peker på at bærekraft skaper nye forretningsmuligheter. Bekymring, fordi færre SMBer gjennomfører eller planlegger gjennomføring av bærekraftstiltak det kommende året.

–For oss i Østfold ser man en tydelig nedgang blant virksomhetene som gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak. 42 prosent av virksomhetene i Østfold rapporterer at de har bærekraftstiltak, som er en betraktelig nedgang fra 58 prosent i fjor. Sammenlignet med resten av landet er det en større andel i Østfold som oppgir at de ikke har økonomi til å gjøre nødvendige investeringer i bærekraftstiltak, forteller Hansen.

Et funn som skiller Østfold fra resten av landet er at kun 28 prosent i regionen mener at tiltak innen bærekraft gir økt lønnsomhet, mot 48 prosent nasjonalt.

– Denne utviklingen går i motsatt retning av hva BDO ser i resten av landet, og er noe som underbygger bekymringen BDO Østfold har når det gjelder fokuset på bærekraft som en katalysator for vekst i vår region, sier Hansen.

Digitalisering bidrar til effektivisering 

SMB-barometeret viser at færre virksomheter planlegger å gjennomføre eller gjennomfører digitaliseringstiltak i år sammenlignet med 2022, men det er en økning i måling av de tiltakene som gjennomføres.

6 av 10 virksomheter rapporterer at de har digitaliseringstiltak, men kun 1 av 4 tror at disse kan bidra til forretningsmuligheter.

En positiv trend som vises i årets undersøkelse, er at det er en betydelig høyere andel SMBer som ser en bredere verdi i digitaliseringen enn i fjor. Gode eksempler på dette er en tro på bedre styringsinformasjon og nye forretningsmuligheter. Men en betydelig lavere andel i Østfold mener digitalisering bidrar til et bedre tilbud til kundene enn på landsbasis (33 prosent mot 46 prosent).

– Vi i BDO mener at mangel på kompetanse er en medvirkende årsak til at mange ikke ser behovet eller potensialet for digitalisering, og frykter derfor at utviklingen går for sakte til at Østfold og Norge klarer å holde tritt med andre land, avslutter partneren.

tabola

No posts to display