Ny by planlegges i Oslo

0
200

Groruddalen er stor og inneholder en rekke bydeler som har veier, jernbane, bedrifter, store parkeringsområder stående i veien for en god samhandling og naturlige sentrum. Det er ekstremt mye infrastruktur i Groruddalen og alle som har beveget seg der opplever at det er upraktisk, kaotisk og sterkt trafikkert.

Plan og Bygningsetaten (PBE) i Oslo har lenge ønsket å gjøre noe med hele området og har invitert arkitekter til å komme med forslag, både på helheten i å lage en «ny by» og på lokale konkrete løsninger.  Det er ikke småting som ligger i ønskene, områdene Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle skal smelte sammen og bli til Hovinbyen.

PBE har nå annonsert vinnerne og lar oss få et noen skisser på hva vi har i vente i den nye byen i Oslo.

Hovinbyen skal bygges opp fra grunnen av så langt det lar seg gjøre, ønsket er å bli kvitt gamle trafikkløsninger og introdusere nye mer miljøvennlige alternativer. Dette kommer til å koste og Oslo kommune mener staten må komme på banen med betydelige investeringer.

Juryen har plukket ut fire vinnere. To av forslagene dreier seg om strategien for hele området. De andre to har konsentrert seg om utformingen av de ulike byområdene. Vinnerne ble offentliggjort i Oslo rådhus onsdag 17. mars.

Nå skal det arbeides med de fire vinnerforlagene og legges en strategi for arbeidet som gradvis frem imot 2030 skal omforme området, omformingen er i en skala som ikke finner sin like i Europa.

Rydd opp i trafikkløsningene

«En viktig forutsetning for å få til en fremtidsrettet by er en opprydning i fortidens trafikkløsning», skriver juryen i sin anbefaling til PBE.

Videre foreslår de:

Stram inn Alnabruterminalen

* For å få til en god utvikling av området må terminalfunksjonene på Alnabruterminalen fortettes og logistikkbedriftene lokaliseres. Det må også ryddes opp i veisystemet.

* Miljøbelastningen fra de store infrasrukturanleggene må reduseres.

* Barrièrene må minskes. Fremfor å legge enorme investeringer i tunnelløsninger som tilsynelatende «fjerner problemet», må man tilrettelegge for gående og syklende og investere i infrastruktur for kollektivtrafikk.

Strup biltrafikken – fjern Ulvensplitten

* Biltrafikken må strupes og reduseres fremfor å gjemmes bort. Eksempelvis kan Ulvensplitten fjernes.

* Det må etableres et finmasket nett av gater og grøntforbindelser som knytter Hovinbyen sammen og lager effektive løsninger til indre by for myke trafikanter.

* Urbane og grønne nettverk må kobles sammen, slik at de virker sammen.

 

* Åpning av Hovinbekken og videreutvikling av Alnaelva trekkes frem som viktige miljø- og landskapstiltak.

Valle Hovin som aktivitetsområde

* Valle Hovin kan med sine viktige idrettsanlegg og aktivitets- og rekreasjonstilbud bli Hovinbyens sentrale parkområde.

Skap landemerker flere steder

* Noen steder må velges ut og utvikles med høyere tetthet. Økern peker seg ut som et bydelssentrum i Hovinbyen. Tyngdepunktene (bydelssentrene) kan ha landemerker som bidrar til å øke områdets attraktivitet.

* Finn en ny byform – dette er nybrottsarbeid. Det finnes ikke tilsvarende i Europa.

 

Mener Hovinbyen kan bli et forbildeprosjekt

«Dette er en helt ny type transformasjon. Havnebyen i Hamburg er den største transformasjonen i Europa, så langt. Hovinbyen er like stor, men har en helt annen type kompleksitet. Her har Oslo kommune en anledning til å gå i front; Hovinbyen kan bli et forbildeprosjekt for hele Europa», sier sivilarkitekt og instituttleder ved Design og arkitekturhøyskolen i Oslo og leder i jurien Marianne Skjulhaug, til Oslo By

Juryen anbefaler at PBE tar de fire vinnerne med når de nå skal arbeide videre med å utvikle et planforslag.

– Dere trekker frem Ulvensplitten som eksempel på noe som kan fjernes. Hvor skal man gjøre av trafikken?

– Det vanskelige her er jo at fortidens trafikkløsninger ødelegger. Juryen er jo ikke trafikkeksperter, men trafikksystemet må definitivt utredes grundig. Vi i juryen tror imidlertid at det kan ligge en smart løsning i å fjerne Ulvensplitten, slik den ligger i dag. Det vil et redusere støy- og luftkvaliteten for dem som bor i dette området radikalt og gi stor effekt miljømessig, sier Skjulhaug.

Nå skal PBE jobbe videre med vinnerforslagene.

– Arkitektene har gitt oss et spekter av mulige løsninger. Materialet fra disse fire vinnerne gir oss grunnlag til å gå videre med de prinsipielle valgene for Hovinbyen, sier byplansjef Ellen de Vibe.

PBE skal nå sy sammen et planforslag for Hovinbyen. Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn etter sommerferien.

– Nå skal vi videreutvikle de beste ideene fra de fire forslagene og ferdigstille en strategisk plan for Hovinbyen i løpet av høsten, sier de Vibe.

Litt fakta

I forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 utpekes Hovinbyen som Oslos største transformasjonsområde.

40.000 mennesker bor i områdene Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle.

Området er preget av mye biltrafikk og store veianlegg.

 

Plan- og bygningsetaten (PBE) har funnet plass til 27.000 nye boliger i bydelen, som er nesten like stort som indre by innenfor Ring 2.

 

PBE anslår at det kan bo minst 100.000 mennesker i Hovinbyen i 2030.

 

Det er anslått at det er plass til 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m² næringsareal.

 

PBE utlyste en plan- og idékonkurranse for Hovinbyen 6. oktober 2014.

 

21 innspill kom inn. Denne uken ble fire vinnere trukket ut.

 

Vinnerne ble kåret i Oslo rådhus onsdag 18. mars.

Forslagene blir også presentert på den internasjonale byutviklingskonferansen «Reclaiming the Inner City Fringe», som PBE arrangerer på Kuben Yrkesarena 19. og 20. mars.

 

Dette er vinnerne:

«Hovinbyen fra A til Å» laget av Topic Architecture & Design

 

«Punkt, korridor & hjerte», laget av Sleth A/S

 

«Hovinbynatur», laget av JA JA Architects Aps

 

«PLUSSBY2015», laget av Rambøll Oslo/Rambøll Energi/To romturister AS

 

Vinnerne får 1,5 millioner kroner på deling.

 

tabola

No posts to display