Det går bra for NRK om dagen, www.nrk.no er norges nest største nettsted, mye fordi de har knukket koden for å nå unge brukere på pad og mobil.  Ol sendingene fra Sotjii knuste TV2 til tross for at de ikke hadde rettigheter og de fortsetter å levere ekstreme seer og lyttertall og de går med overskudd.

NRK hadde i 2013 inntekter på til sammen 5,356 milliarder kroner, noe som er  188 millioner kroner, eller 3,6 prosent, mer enn i 2012. 96,7 prosent av  inntektene kommer fra kringkastingsavgiften.

Driftskostnadene økte med 225 millioner kroner, eller 4,4 prosent til 5 364  millioner kroner. Driftsresultatet endte negativt med 8 millioner kroner.  Netto finansposter, inkludert resultat fra tilknyttede selskaper, var  positivt med 39 millioner kroner og bidro til et årsresultat på 28,5  millioner kroner, 20,2 millioner kroner mindre enn i 2012.

– Vi er tilfreds med resultatet for 2013. Vi har klart et positivt resultat på  tross av økte pensjonskostnader og avsetninger til pensjon, samtidig som  oppslutningen om NRK er svært sterk i en tøff mediekonkurranse, sier  kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

– Stort overskudd ikke et mål NRK-ledelsen poengterer at statskanalen ikke har som ambisjon å gå med størst  mulig overskudd.

– Vårt mål er ikke høyest mulig resultat. Vårt mål er å gi publikum et best  mulig tilbud ut av det vi har i årlige inntekter, sier administrasjons- og  finansdirektør Jon Espen Lohne i NRK til Kampanje.

– Endringene er slik sett marginale sammenlignet med tidligere år, sier han.

Lohne mener tre utfordringer preget fjorårets resultat:

– Større pensjonsforpliktelser er krevende. Dessuten har vi dobbelkostnader på  radio i forbindelse med overgangen fra analog til digital, og vi har fått  økte kostnader innen sikkerhet og beredskap, sier Lohne.

Rekordhøye lisensinntekter Antall lisensbetalere økte med 19.000 fra desember 2012 til desember 2013, og  antallet lisensbetalere var 1.983.000 ved utgangen av 2013. NRK opplyser i  årsberetningen at ni prosent av husstandene som skulle ha betalt lisens ikke  betaler. I 2013 passerte statskanalen fem milliarder kroner i  lisensinntekter for første gang. NRK hadde totale lisensinntekter på 5,183  milliarder kroner i fjor. Spørsmålet nå er hva som skjer med lisensveksten  under Høyre/Frp-regjeringen. Regjeringen har varslet en gjennomgang av  finansieringen av statskanalen. Fra den rødgrønne regjeringen overtok makten  i 2005 og fram 2013 har NRK hatt en kraftig lisensvekst. Fra de rødgrønnes  første statsbudsjett for 2006 til det de la fram for 2013, økte lisensen med  med 31 prosent. Til sammenligning har konsumprisindeksen fra 2006 til august  2012 økt med 10,5 prosent. Nå kan det bli magrere år for NRK.

Styret, anført av styreleder William Nygaard, kommer med følgende hilsen til  de som måtte føle seg truffet:

«Et fortsatt bredt mandat og tilstrekkelig finansiering er de nødvendige  forutsetningene for at NRK skal være en allmennkringkaster som ivaretar  samfunnsoppdraget i framtida», heter det i årsberetningen.

Finansdirektør Jon Espen Lohne sier dette:

– Vi forholder oss til den finansieringen vi til enhver tid har. Vår oppgave  er å gi seerne og lytterne et best mulig tilbud ut av de inntektene vi har  til rådighet, sier Lohne om utsiktene.

– Hvordan vil mindre vekst i lisensinntektene prege NRK i årene framover?

– Vi vil fortsette og utvikle tilbudet. Det vil også skje neste år, men mindre  inntekter vil gi ulike utslag, uten at jeg vil gå nærmere innpå det, svarer  NRKs finansdirektør.

Ble skuffet over kutt I år er lisensen på 2.729,16 kroner, en økning på 48,60 kroner eller 1,8  prosent fra 2013. Høyre/Frp-regjeringen ga NRK 15 kroner mindre i økning enn  det som ble foreslått av den forrige regjeringen. Kuttet ble dårlig mottatt  på kringkastingssjefens kontor på NRK Marienlyst.

– Jeg er veldig skuffet fordi vi i utgangspunktet har lagt inn en  effektivisering og NRK har ekstra kostnader i satsingen på digitalradio og  sikkerhet- og beredskapstiltak. Det gjør at vi må effektivisere i  størrelsesorden 150 millioner kroner. Jeg ønsker i størst mulig grad at  tilbudet overfor publikum skal opprettholdes, men vi må nå vurdere hvilke  konsekvenser dette vil få for NRKs virksomhet framover. Det er ekstra  krevende at inntektsveksten hopper opp og ned fra år til år, sa  kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

– Over tid vil lavere finansiering ha en betydelig effekt. Jeg er ikke beredt  til å si hvor alvorlig dette er for NRK ennå, sa NRK-sjefen.

3 av 4 fornøyde med NRK I går la NRK frem resultatene av sin årlige profilundersøkelse, som viser at  74 prosent mener de får valuta for NRK-lisensen.

– Dette tallet er det viktigste uttrykket for at finansieringen av NRK har  bred legitimitet. Grunnen til at tallet er så høyt er at det lages et tilbud  folk liker 365 dager i året. Man har aldri fått så mye igjen for lisensen  som i dag, samtidig som den utgjør en mye mindre andel av folks  medieutgifter. Tidligere utgjorde kringkastingsavgiften sammen med et  avisabonnent nesten hele medieforbruket. Det har også betydning, sa Eriksen  til Kampanje i forbindelse med undersøkelsen.

Lønnskostnadene økte med 7,5 prosent fra 2012 til 2013. Dette skyldes dels  kostnader forbundet med økte avsetninger for å møte forpliktelser knyttet  til ny AFP-ordning. Totalsummen for aktiv bemanning var i gjennomsnitt 31  årsverk høyere i 2013 enn i 2012. Antall fast ansatte ved utgangen av 2013  var det samme som ved årets start.

Kringkastingssjefen selv fikk en lønn på 2.321.895 kroner, hvorav 200.000  kroner utbetales i 2014.

f7.no -> adds
tabola