Kunst i tall legges frem idag av Kulturrådet

0
103

Inntektene i musikk, scenekunst og visuell kunst øker sammenlignet med 2017, mens de faller for litteraturbransjen. Det viser rapporten Kunst i tall 2018 som publiseres i dag.

Det er sjuende gang Kulturrådet publiserer rapporten Kunst i tall. Årets rapport viser at inntektene i de fire kunstbransjene til sammen var 14,2 milliarder kroner i 2018. Det en liten nedgang fra 2017 og 2016 da de samlede inntektene ble målt til henholdsvis 14,3 og 14,5 milliarder, korrigert for prisvekst. Nedgangen i de samlede inntektene i kunstbransjene skyldes i hovedsak nedgangen i de samlede inntektene i litteraturbransjen. Inntektene i musikk, scenekunst og visuell kunst, har det siste året økt.

Les: Snart er 350 kronersgrensen historie

– Å kunne presentere samlede tall og oppdatert kunnskap om økonomien i kunstbransjene er et viktig verktøy både for Kulturrådet og for aktørene i kunst- og kulturfeltet. Tallene viser inntektsstrømmer i endring, med vekst i inntekter fra fremvisninger og digital distribusjon, sier Renate Enemark Bergersen, Kulturrådets avdelingsdirektør for kulturanalyse.

Last ned rapporten på Kulturrådets nettsider.

Bransjetall

Inntektene i musikkbransjen var på 5,0 milliarder. Inntektene i litteraturbransjen var 6,1 milliarder, den visuelle kunstbransjen 1,9 milliarder og scenekunst hadde 1,2 milliarder kroner i inntekter i 2018. Dette inkluderer inntekter i kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og opphavsrettsinntekter. Inntektene som måles er generert både i og utenfor Norge. Modellen for målingene er utviklet i tett samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører, og baserer seg på bransjenes egne tall.

– Statistikken er ment som et datagrunnlag for videre analyser og undersøkelser innenfor kunstområdene. Rapporten gir mange interessante detaljer om utviklingen i bransjene hver for seg, men viser også at kunstområdet samlet sett er en viktig næring som til sammen omsatte for 14,2 milliarder kroner i 2018, sier Jon Martin Sjøvold, som er ansvarlig for rapporten hos Rambøll Management.

Les på Popidol: Slettes ikke umulig det blir en Talking Heads-gjenforening

Musikkbransjen – konsertinntekter vokser raskest

De samlede inntektene i musikkbransjen var 5,0 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 2,8 prosent fra 2017 og det er i hovedsak inntektene generert i Norge som bidrar til denne økningen. De samlede inntektene i Norge utgjorde omlag 4,7 milliarder i 2018. Konsertinntekter utgjør den største og raskest økende andel av inntektene. Inntektene fra innspilt musikk i Norge gikk noe ned fra 2017, noe som i hovedsak kan knyttes til at økte inntekter fra strømming ikke kompenserer helt for en fortsettende nedgang i inntekter fra fysiske formater og nedlastning.

Ser vi på de tre siste årene har det vært en gjennomsnittlig økning på fem prosent fra 2016-2018 i de samlede inntektene i musikkbransjen.

De samlede inntektene fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 357 millioner kroner i 2018, noe høyere enn i 2017. Nedgangen i inntekter fra innspilt musikk synes også igjen i eksporttallene, mens vi ser en økning i honorar fra konserter og rettighetsinntekter.

Litteraturbransjen – nedgang på fem prosent

De samlede inntektene i den norske litteraturbransjen var 6,1 milliarder i 2018. Dette inkluderer inntekter fra salg av litteratur, opphavsrettsinntekter og fremføringsinntekter både i Norge og fra utlandet. Det er salgsinntektene i Norge som fortsatt utgjør den største inntektskategorien i litteraturbransjen. Disse inntektene utgjorde omlag 6,0 milliarder i 2018 og har minket med 5 prosent siden 2017. Nedgangen i salgsinntektene skyldes en nedgang i salget av fysiske bøker. Inntektene fra digitale bøker øker, men denne økningen kompenserer ikke for de tapte inntektene fra salg av fysiske bøker.

Inntektene fra utlandet har i gjennomsnitt økt med 4,6 prosent årlig i perioden 2013-2018, men disse inntektene utgjør en liten del av totalen og gjør derfor ikke utslag på de samlede inntektene (96 millioner i 2018).

 

Visuell kunst – salgsinntektene i Norge opp 8 prosent

De samlede inntektene i den visuelle kunstbransjen var 1,9 milliarder i 2018. Dette omfatter inntekter fra salg av visuell kunst, inntekter fra visning av visuell kunst og opphavsrettsinntekter. Inntektene har samlet sett økt med 5 prosent fra 2017. Det er salgsinntektene i Norge som utgjør den klart største inntektskategorien i den visuelle kunstbransjen med 1,5 milliarder i 2018. Salgsinntektene er 8 prosent høyere i 2018 enn i 2017. De samlede inntektene fra utlandet utgjorde 230 millioner kroner i 2018. Det er 42 millioner mindre enn i 2017. Inntektene fra utlandet er i hovedsak generert av salg av visuell kunst til utlandet.

 

Scenekunstbransjen – økning på to prosent

De samlede inntektene i scenekunstbransjen var 1,2 milliarder i 2018. Dette er en økning på 2 prosent fra 2017. Det fleste inntektene i scenekunstbransjen er generert i Norge og er beregnet til å være 1,2 milliarder. Fremføringsinntektene er fortsatt den desidert største inntektskategorien i scenekunstbransjen. Disse inntektene har økt med 2 prosent siden 2017. De opphavsrettslige inntektene i Norge økt med 36 prosent fra 2017, men utgjør en liten del av de samlede inntektene i scenekunstbransjen (1 prosent).

De samlede inntektene til den norske scenekunstbransjen fra utlandet i 2018, er beregnet til 10,7 millioner kroner. Tilsvarende var inntektene fra utlandet i 2017 målt til 12,6 MNOK. Også i utlandet er fremføringsinntekter fortsatt den største inntektskategorien innen scenekunst.

Rapporten Kunst i tall 2018 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

Last ned rapporten på Kulturrådets nettsider.

tabola

No posts to display