GDAMS: global aksjonsdag mot militært overforbruk

0
129

Idag sendes en appell til Norske stortingsrepresentanter fra en samlet fredsbevegelse.

Stopp det nye våpenkappløpet! Rust ned for en bærekraftig fremtid!

Allerede i 2010 advarte Ban Ki-Moon om at “verden er overbevæpnet og fred er underfinansiert”. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) anslo i fjor i sin årlige rapport at de globale militære kostnadene i 2013 var godt over 1.7 billioner dollar.  Av disse går mer enn 100 milliarder dollar til modernisering av atomvåpen.

Data for 2014 vil foreligge 13. april, på den Globale Aksjonsdagen mot Militært Overforbruk (GDAMS, Global Day of Action on Military Spending).

På NATOs siste toppmøte i Wales ble det besluttet å be medlemslandene om å øke militærbudsjettene til 2 prosent av BNP. Eksempelvis vil det for Tyskland bety en økning med nesten to tredjedeler, og for europeiske land som har økonomisk nedgangstider er dette en dramatisk økning.

Dessuten styrker mange andre land som Kina, Russland, Brasil og India sin militære kapasitet. Det globale våpenkappløpet går inn i en ny runde. Samtidig er det en stor mangel i finansiering av sivil konfliktforebygging og konflikthåndtering, og det mangler penger til å realisere FNs Tusenårsmål. Fortsatt lider millioner mennesker av sult, ekstrem fattigdom og underutvikling.

Relevant kvalitetsutdanning for alle, er et fjernt mål og mange helse- og sanitær systemer er fullstendig inadekvate. En rekke globale spørsmål burde for lengst vært besvart.

FNs Grønne Klimafond har satt som mål å reise 100 milliarder dollar. Per i dag fins det kun løfter tilsvarende ca. 10 prosent. Fondet skal hjelpe land i sør til å møte klimautfordringene, ikke minst bidra til å utvikle fornybar energi som er nødvendig for å få ned miljøødeleggende karbonutslipp og møte økende energibehov.

I år er det 70 år siden siste verdenskrig og 70 år siden FN ble opprettet for å møte folks største ønske: Aldri mer krig. FN-paktens paragraf 26 må igjen løftes frem. Uten nedrustning og uten å omfordele ressurser fra våpenproduksjon og militære formål til sosiale tjenester, miljøspørsmål og menneskelig utvikling, vil ikke menneskeheten være i stand til å takle de utfordringene verden står overfor. Derfor må vi både fornye og intensivere internasjonale nedrustningsprosesser som har stått så altfor lenge i stampe.

Vi har rett og slett ikke råd til å la være å foreta en verdensomspennende nedrustning.

I september i år vil nye Mål for Bærekraftig Utvikling (Sustainable Development Goals/SDGs) forhåpentligvis bli vedtatt i FN. Norge er med og leder den gruppen som arbeider med finansieringen av de nye utviklingsmålene og vil derfor kunne bidra konstruktivt til å knytte disse målene opp mot kravet om en verdensomspennende nedrustning.

Vi henstiller til norske stortingsrepresentanter og den norske regjering om å arbeide for en verdensomspennende nedrustning både av konvensjonelle våpen og atomvåpen. Derved kan vi bidra til å berede veien for en rettferdig, fredelig og human verden. I en situasjon med økende spenning i flere deler av verden, med polarisering og ukritisk bruk av fiendebilder, vil en slik prioritering fra norsk side være et modig og viktig signal.

Vennlig hilsen International Peace Bureau,  IPB, Ingeborg Breines, Co-president, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, IKFF, Margrethe Tingstad, leder, Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, daglig leder og Norges Fredslag, Fredrik Heldal, daglig leder.

 

Ønsker du å engasjere deg for fred kan Norges Fredsråd være en god start

 

tabola

No posts to display