Driftsstansen på Follobanen: Mandatet for den eksterne gjennomgangen er klart

0
11
Foto: SD

– For togpassasjerene er det svært uheldig at Follobanen ble stengt for trafikk kort tid etter åpning. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at slikt skjer i andre prosjekter, og jeg har derfor varslet en ekstern gjennomgang av situasjonen på Follobanen. Nå er mandatet for gjennomgangen klart, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Follobanen mellom Oslo og Ski åpnet 11. desember i fjor, men ble stengt for trafikk 19. desember på grunn av varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg. Bane NOR arbeider med feilretting og testing. Etter flere utsettelser er det ikke annonsert en ny åpningsdato for Follobanen.

Etter et møte om driftsstansen med Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Statens jernbanetilsyn 3. januar i år, varslet samferdselsminsteren en ekstern gjennomgang av Follobaneprosjektet.    

Alle relevante sider skal undersøkes for å lære
Mandatet for den eksterne gjennomgangen er nå klart. Hensikten er å få en grundig og uavhengig gjennomgang av saken, der alle relevante sider ved hendelsen undersøkes for å finne lærings- og forbedringspunkter. Gjennomgangen skal blant annet belyse:

 • prosjektering, beslutning og kvalitetskontroll av valg av teknisk løsning/design på anlegg der feil/mangler har bidratt til stengningen, herunder anlegg for returstrøm.
 • valg av konsulentbistand og kompetanse knyttet til de aktuelle anleggene.
 • risikostyring og beslutninger knyttet til sluttføringen av prosjektet, både internt i Bane NOR, og i dialogen med totalentreprenør om valg og vurderinger gjort av totalentreprenør.
 • hendelsesforløpene som ledet opp til tilleggsavtalen med totalentreprenør og informasjonsflyten knyttet til inngåelsen av denne.
 • håndteringen av rapporten fra Norconsult som stilte spørsmål ved valgt design samt ev. andre rapporter som stiller spørsmål ved valgt design eller som påpeker denne eller andre større mangler, feil eller risiko knyttet til hendelsene.
 • prosessen og hendelsesforløpet knyttet til retting av feil og gjenåpning, herunder hvordan avvikene ble håndtert/lukket.
 • Bane NORs kvalitets- og styringssystem – for å besvare følgende spørsmål:
  • Hvordan er beslutningsprosesser og beslutningsfullmakter innrettet mot kritiske milepæler i Bane NORs prosjektstyring?
  • Hvordan er systemene og kulturen for å håndtere risiko/avvik og dele informasjon i Bane NORs prosjektstyring?
  • Hvordan er samhandlingen med totalentreprenør, herunder hvilke krav stiller Bane NOR til risiko- og avvikshåndtering og hvordan følges dette opp i praksis overfor totalentreprenør?
  • Under hvilket risikobilde og vurdering av risikoreduserende tiltak ble endelig beslutning om å åpne Follobanen tatt?
  • Hvilken informasjon er gått formidlet til Bane NORs konsernledelse og styre og hvilke beslutninger er behandlet fattet av ledelsen og styret i denne konkrete saken?. Ble konsernledelsen og/eller styret informert om sentrale forhold som valg av løsning, risikohåndtering, testing og avvikshåndtering?
 • systemer, krav og prosesser i Bane NOR for overlevering av prosjekter fra prosjekt/utbygging til drift. Gjennomgang av de risikovurderingene som ble gjort for idriftsettelse og driftsfasen, skal inngå.
 • Andre forhold som oppdragstaker vurderer som relevante for å belyse problemstillingene.

Hele jernbanesektoren skal gjennomgås parallelt   
I tråd med Hurdalsplattformen har regjeringen startet på arbeidet med å gå gjennom  organisering og selskapsstruktur i jernbanesektoren. Dette omfatter blant annet en ekstern kartlegging av utfordringer knyttet til arbeidsfordelingen mellom Samferdselsedpartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Den eksterne gjennomgangen av Follobanen skal ses i sammenheng med dette arbeidet.  

Videre fremdrift
Oppdraget med å gjennomføre den eksterne gjennomgangen av Follobanen er i dag offentliggjort på Doffin og på EUs anbudsdatabase TED, med en tilbudsfrist på 30 dager.

Samferdselsdepartementet legger opp til å tildele oppdraget i midten av mars, mens den eksterne gjennomgangen blir overlevert departementet i første halvdel av juni i år. 

For flere opplsyninger – se:

tabola

No posts to display