Natur og ungdom mener Barth Eide har sviktet

0
17
Spontandemostrasjon foran slottet. Ministerene passerte før Kongen i statsråd.

Samferdselsministeren og Finansministeren kalte torsdag ettermiddag inn til pressekonferanse om ny E6 på Biltema Lillehammer. Natur og Ungdom fikk beskjed om pressekonferansen torsdag kveld og reiste i all hast for å være til stede for å kjempe for vernet av Lågendeltaet. Espen Barth Eide deltok ikke på pressekonferansen.

Fredag morgen varslet regjeringen at de åpner for utbygging av ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat på pressekonferanse i Lillehammer. Planene om å bygge ut motorveien gjennom naturreservatet er tidligere blitt stoppet at miljødirektoratet fordi de ikke oppfyller betingelsene for fritak fra verneloven. Naturen og dyrelivet i området ble vurdert som for verdifullt for å gi dispensasjon til ny firefelts motorvei. Prosessen med å verne et område er omfattende, og det må være stor faglig tyngde for å verne et område med det strengeste vernet i naturmangfoldloven. Likevel har regjeringen nå vedtatt å endre på verneforskriften for å byggeen motorvei som etter miljødirektoratets vurdering har liten samfunnsnytte. 

  • I denne saken er det åpenbart at inngrepene er for store og ødeleggende til at det er forsvarlig å bygge ut den planlagte traséen. Naturen i et vernområde har fått stempel fra høyeste hold som viktige, og vi må ikke glemme at naturen gir oss uvurdeelige økosystemtjenester. Det er vårt felles ansvar å forvalte naturen slik at den er tilgjengelig for fremtidige generasjoner. Prosjektet er stjeler midler fra jernbanesatsingen og binder oss til privatbilisme og hytteturisme. Det er åpenbart at prosjektet er idiotisk, sier Sunniva Johansen Haugene, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. 

Natur og ungdom var til stede på pressekonferansen der vedtaket ble lagt frem. Selve pressekonferansen var kun varslet om kvelden før, og kom som et sjokk på organisasjonen. Selv om det har vært lovet dialog med alle berørte parter, kom vedtaket om endring av verneforskriften to uker før Natur og Ungdom skulle ha møte med Klima- og miljøministeren om saken. Organisasjonen aksjonerte mot utbyggelsen med banner utenfor da konferansen var over.  

Aktivistene opplever at de avbøtende tiltakene som regjeringen lover å iverksette for å kompensere for inngrepet er for dårlig utredet, og at politikerne sliter med å svare på hva slags tiltak som kan bøte for såpass store ødeleggelser som dette prosjektet vil føre til. Det er svært liten tro blant miljøvernerne på at regjeringen kommer til å finne gode nok kompenserende tiltak, og mener det eneste rette er å skrinlegge ny E6 gjennom Lågendeltaet. 

  • Det faktum at regjeringen velger å vedta å endre verneforskriften før de har utredet ordentlig hvilke avbøtende tiltak som kan kompensere for ødeleggelsene viser at det er stor mangel på vilje til å ta naturen på alvor. De avbøtende tiltakene er ikke nok, og vi er sinte og skuffaover det vi har fått høre i dag. Det er umulig å sette en riktig verdivurdering på naturen, og den enesteløsningen for å ivareta naturen er at Lågendeltaetfår være i fred, sier Tale Ryste, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. 

Natur og Ungdom har også aksjonert utenfor slottet fredag morgen for å møte Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide på vei til kongelig statsråd. Organisasjonen sto klare med bannere og ropte slagord da ministeren kjørte opp mot slottet. Barth-Eide ble også møtt av Aleksander Snarheim fra Natur og Ungdom i Klima- og miljødepartementet samme morgen. Det var varslet pressekonferanse i departementet, som senere ble avlyst. Snarheim reagerer på at miljøbevegelsen ikke er blitt inkludert i prosessen før vedtaket, og sier det finnes andre løsninger for å lette på trafikken på dagens E6 som ikke involverer å bygge motorvei i Lågendeltaet naturreservat. 

  • Vi ble ekstremt skuffa da vi hørte at regjeringen har åpnet for å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Dette er et svik mot verdien av vern. Naturnedbyggingen i Norge og resten av verden går allerede altfor fort, og vi står i en naturkrise. Espen Barth-Eide har underskrevet en naturavtale som blant annet går inn for 30% vern. Når noe av det første Barth-Eide gjør etter han kom hjem fra Montreal er å åpne for utbygging i Lågendeltaet avslører han at vi ikke kan stole på at han ivaretar vår felles naturarv. Vi er rett og slett flaue over ministeren og synes vedtaket som er gjort er forkastelig, sier Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. 
  • Naturavtalen fra Canada sier spesifikt at miljøaktivister og unge skal ha medvirkning i slike prosser. Espen har allerde brutt en viktig del av avtalen ved å ikke ta miljøbevegelsen på alvor i en så alvorstung sak. Selv om det kan virke som det er uklart for Espen betyr vern tross alt vern, Sier Tale Ryste.
tabola

No posts to display