Kritisk til nye regler for vindkraft

0
14
Protestene mot vindkraft de siste årene har flere steder kommet som følge av at det lokale selvstyret har blitt overkjørt, i tillegg til at relevante naturhensyn ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt, mener Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

– Vi kan ikke risikere flere Fosen-saker. Regjeringen har tydeligvis ikke lært av tidligere feil og legger opp til et system som lokker kommuner til å si ja til vindkraft, men uten å kunne ombestemme seg i ettertid, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet advarer mot regjeringens forslag til nye regler for vindkraft på land. I et høringsinnspill påpeker forbundet at kommuner kan bli fanget i naturødeleggende vindkraftutbygginger som de ikke kommer ut av.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet sendte i januar ut et forslag til endringer i plan- og bygningsloven, for at vindkraft skulle gis bedre lokal forankring. Departementenes forslag innebærer at kommuner skal avsette områder til ny vindkraft på land etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering, før NVE kan gi konsesjon. Naturvernforbundet mener dette er et fornuftig tiltak, men at det kommunale selvstyret må respekteres fullt ut, ikke bare delvis slik regjeringen foreslår.

Protestene mot vindkraft de siste årene har flere steder kommet som følge av at det lokale selvstyret har blitt overkjørt, i tillegg til at relevante naturhensyn ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt.

Må ha rett til å angre

Regjeringen foreslår at vindkraftarealer skal bestemmes i en kommunal reguleringsplan på overordnet nivå, samtidig som de vil begrense kommunens anledning til å endre på planen etter at den har blitt vedtatt.

– I praksis åpner forslaget fra regjeringen for at kommunen kan vedta en bindende reguleringsplan før de har fått på plass essensielle opplysninger om anleggets konsekvenser gjennom konsesjonsprosess, konsekvensutredninger og forslag til detaljplan/MTA, men uten rett til å si nei til det endelige forslaget. Det er uakseptabelt, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet mener at kommuner som setter av areal til vindkraft må kunne sette de vilkårene og miljøkravene de selv vil, og at de må ha anledning til å endre eller oppheve planen helt fram til alle fakta ligger på bordet. For andre reguleringsplaner står kommunen fritt til å endre eller oppheve enhver reguleringsplan, erstatningsfritt, helt fram til byggetillatelse er innvilget. Slik må det også være for vindkraft.

– Alle kommuner skal ha rett til å si nei til nedbygging av natur i sine egne arealer. Endringsforslagene fra regjeringen framstår som et forslag for å «bondefange» kommuner til vindkraftutbygging for å få i gang raskere utbygging av vindkraft på land. Vi mener de må tørre å ta kommunalt selvstyre på alvor. Uten gode prosesser og lokal forankring er det uansett ingen snarveier, sier Gulowsen.

Samiske rettigheter må ivaretas

– Vi er svært opptatt av at prosessene rundt vindkraft skal være forutsigbare, og at det tas ettertrykkelig hensyn til samlet belastning og samiske rettigheter, sier Gulowsen.

– I lys av denne ukas protester mot det ulovlige vindkraftanlegget på Fosenhalvøya i samiske reindriftsområder, er det særlig viktig å sikre at et nytt system for vindkraft på land blir mye bedre enn før. Vi kan ikke risikere gjentagelser av Fosen-saken, sier Gulowsen.

Primært ligger ansvaret for hensynet til samiske interesser hos staten, og Naturvernforbundet er positive til høringsforslaget om at NVE skal avveie samiske rettigheter på konsesjonsstadiet, da det ikke kan forventes at alle kommuner har grundig kjennskap til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og samisk kulturutøvelse.

I høringsinnspillet ber Naturvernforbundet om at Sametinget også bør få konsultasjonsrett på reguleringsplaner for ny vindkraft. Lokale konsultasjoner og involvering er essensielt for å sikre god ivaretagelse av samiske rettigheter, påpeker forbundet i høringsinnspillet.

Les også: Naturvernforbundets høringsuttalelse om vindkraft på land 

tabola

No posts to display