Fjerningen av Fosen-aktivister skjer på tvilsomt eller manglende grunnlag

0
16
Advokat Maria Hessen Jacobsen fra Elden Advokatfirma i samtale med aksjonister. Foto: Elden Advokatfirma

Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, sier Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Siden demonstrasjonene startet torsdag, har flere aktivister blitt fjernet med makt og innbrakt av politiet.

Advokatene Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma har gjennomgått saksdokumentene fra politiet. De bistår seks av aktivistene som demonstrerer mot statens menneskerettighetsbrudd overfor samenes kulturutøvelse i Fosen-saken.

– Den foreløpige gjennomgangen viser at politiet tilsynelatende ikke har foretatt noen selvstendig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av verken frihetsberøvelsen eller pålegget om å fjerne seg, men kun lagt til grunn vurderingene til departementet, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

– Det er uheldig om vurderinger av begrensninger i slike demonstrasjoner gjøres av dem demonstrasjonen er rett mot, istedenfor av politiet, fortsetter Hessen Jacobsen.

Politiet har heller ikke angitt lovgrunnlaget for frihetsberøvelsen som aksjonistene ble utsatt for. Det fremgår heller ingenting om forholdsmessigheten av frihetsberøvelsen eller forholdet til menneskerettighetene.

– Dette kan tyde på at politiet enten mangler eller har et tvilsomt rettslig grunnlag for frihetsberøvelsen, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma. 

Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) gir alle full frihet til å selv velge tid, sted og form hvor hvordan de vil utøve sin ytrings- og forsamlingsfrihet. Staten plikter å legge til rette for at alle kan utøve denne fritt. Innskrenkinger skal være forholdsmessige og så begrenset som overhodet mulig

– Vi vil følge opp at myndighetenes tiltak er i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene, sier advokatene Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirmna.

Aktivistene demonstrerer mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet. I oktober 2021 fastlo Høyesterett at oppføringen av vindturbinene var i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

tabola

No posts to display