Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 739 milliarder kroner til 884 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Tallene innebærer videre en mer en tredobling for petroleumsskatten fra det tidligere toppåret 2021.

– Skatteinngangen fra oljeselskapene har aldri tidligere vært i nærheten av så høy som nå. Årsaken til økningen er i hovedsak svært høye gasspriser i 2022. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Forrige rekord var for inntektsåret 2021 da petroleumsskatten var 295 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner. Se mer om friinntekt under fakta nedenfor.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Terminskatt basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene

Oljeselskapene som bedriver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales over seks terminer – tre i inntektsåret og tre i det påfølgende året. I fjor sommer ble det utskrevet terminskatt for inntektsåret 2022 med 739 milliarder kroner. Utskrivningen var basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene i juni 2022. Den utskrevne terminskatt kan endres før forfall for fjerde termin 1. februar i året etter inntektsåret. Det er i denne forbindelse innhentet oppdaterte tall fra selskapene og terminskatten er oppjustert til 884 milliarder kroner.

Innbetaling av terminskatt

Oljeselskapene har allerede betalt inn 502 milliarder kroner av totalbeløpet på 884 milliarder kroner. Det gjenstår derfor 382 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2022. Dette skal betales i tre terminer i første halvår 2023.

Terminbeløp inkludert renter til innbetaling i 4.-6. termin innbetaling er fastsatt av Oljeskattekontoret som følger:

1. februar 2023kr 127 mrd.
3. april 2023kr 127 mrd.
1. juni 2023kr 127 mrd.

 * Selskapene har anledning til å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved 5. termin. Faktisk/endelig innbetaling kan derfor bli høyere.

Omlegging av særskatten

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert av Kongen i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Særreglene knyttet til friinntekt, leterefusjon og opphørsrefusjon avvikles. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Som en følge av disse endringene er det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 får utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år.

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11.

Fakta om terminskatt 

 • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7.
 • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og innbetales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret.
 • Terminskatten skrives ut i juni/juli i det aktuelle inntektsåret. Utskrivningen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene og består av faktiske resultattall for deler av første halvår og estimater for resten av året.
 • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er baserer seg på uttalelser fra selskapene som igjen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret.
 • Terminskatten forfaller til betaling hhv. 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende året.
 • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin dersom man ser at opprinnelige estimater er for lave.
 • Det beregnes rente når terminskatten for de første og de tre siste terminene avviker fra hverandre.
 • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart ca. 1. desember det påfølgende året. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt og innbetalt terminskatt.
 • For inntektsåret 2022 er det innført en overgangsordning mellom de gamle, de midlertidige og de nye reglene.
 • Utbetaling av tidligere års underskudd til fremføring og friinntekt til fremføring gjøres ifm. fastsettingen / skatteoppgjøret ca. 1. desember 2023 for selskaper som ikke har positiv skatt å føre dette mot (for øvrige selskaper som har skatt å føre dette mot regnes dette mot/trekkes dette i fra den positive skatten)
 • Utbetaling av årets underskudd for selskap som ikke er i skatteposisjon i inntektsåret gjøres ifm. fastsetting/skatteoppgjør ca. 1. desember 2023.
 • Friinntekten er et særlig inntektsfradrag i grunnlaget for beregningen av særskatten. Friinntekt beregnes i prosent av investeringer i rørledninger og produksjonsinnretninger.  Friinntekten kan derfor anses som et ekstra avskrivningsfradrag i særskattegrunnlaget. For 2019 utgjorde friinntekten 5,2 % per år over 4 år (totalt 20,8 %). For 2020 og 2021 utgjorde friinntekten 24%. For inntektsåret 2022 er det kun friinntekt på de investeringene som faller inn under midlertidige reglene, og da med en sats på 17,69%.
 • Her finner du mer informasjon om petroleumsskatt.
f7.no -> adds
tabola